Meer dan 2000 klanten gingen je voor en kochten online erectiepillen bij de erectie specialisten van Europa! Binnen Nederland leveren wij vaak al de volgende dag en in Europa al binnen 3 werkdagen. De Algemene voorwaarden van ons lees je hieronder. 

Algemene voorwaarden voor de webshop 123Kamagra.com

Algemene voorwaarden: https://123kamagra.com webshop

Definities

 • Bedenktijd: de termijn/aantal dagen waarbinnen de consument/klant: gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht.
 • Consument/klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met https://123kamagra.com nader te noemen .
 • Dagen van de week: kalenderdag.
 • Transactieduur: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de toekomstige tijd is gespreid.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • 123Kamagra.com: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consument/klant aanbiedt;
 • Overeenkomst: de rechtsbetrekking tussen 123Kamagra.com en haar Klant, in meest ruime zin.

 Artikel 1- Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden is van toepassing op ieder aanbod van 123Kamagra.com FF1 LLC en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen 123Kamagra.com FF1 LLC en consument/klant.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met 123Kamagra.com FF1 LLC overeengekomen.
 3. Voorafgaand de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij 123Kamagra.com FF1 LLC zijn in te zien en zij op verzoek van de consument/klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van de consument/klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van consument/klant.
 6. 123Kamagra.com FF1 LLC behoudt zich te allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en de nieuwe Algemene Voorwaarden direct op de webshop te publiceren.
 7. Situaties die niet in de algemene voorwaarden zijn opgenomen of onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2- Het aanbod erectiepillen en designer drugs bij 123Kamagra.com

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. 123Kamagra.com FF1 LLC is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als 123Kamagra.com FF1 LLC gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden 123Kamagra.com FF1 LLC niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. 123Kamagra.com FF1 LLC kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

 Artikel 3- De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde algemene voorwaarden.
 2. Indien de consument/klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 123Kamagra.com FF1 LLC langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door 123Kamagra.com FF1 LLC is bevestigd, kan de consument/klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft 123Kamagra.com FF1 LLC passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument/klant elektronisch kan betalen, zal 123Kamagra.com FF1 LLC daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. 123Kamagra.com FF1 LLC kan zich- binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument/klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien 123Kamagra.com FF1 LLC op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. 123Kamagra.com FF1 LLC zal bij het product of dienst aan de consument/klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument/klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van 123Kamagra.com FF1 LLC waar de consument/klant met klachten terecht kan; Het HQ van FF1 L.LC is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. 
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument/klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij 123Kamagra.com FF1 LLC deze gegevens al aan de consument/klant heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
 10. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duur transactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende algemene voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 Artikel 4- Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van deze overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen 123Kamagra.com FF1 LLC en consument/klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van 123Kamagra.com FF1 LLC op en is voor de consument/klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen 123Kamagra.com FF1 LLC en consument/klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 Artikel 5- Herroepingsrecht

 1. Kik hier om het herroepingsrecht van 123Kamagra.com FF1 LLC te lezen: Herroepingsrecht 

 Artikel 6- Gebruik maken van Herroepingsrecht

 1. Indien de consument/klant gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn of haar rekening.
 2. Indien de consument/klant een bedrag betaald heeft, zal 123Kamagra.com FF1 LLC dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkel of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument/klant  is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument/klant  zelf is de consument/klant  aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument/klant  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door 123Kamagra.com FF1 LLC niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst
 5. Indien de consument/klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is 123Kamagra.com FF1 LLC gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de consument/klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 Artikel 7- Uitgesloten van Herroepingsrecht

 1. 123Kamagra.com FF1 LLC kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien 123Kamagra.com FF1 LLC dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten:
 3. die door 123Kamagra.com FF1 LLC tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument/klant.
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 6. die snel kunnen bederven of verouderen.
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop 123Kamagra.com FF1 LLC geen invloed heeft.
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument/klant de verzegeling heeft verbroken.

 Artikel 8- De kosten, honorering & betalingen

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 3. 123Kamagra.com FF1 LLC heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling geschiedt via iDEAL, bankoverschrijving of andere vertrouwde betalingsproviders bij het plaatsen van de bestelling in de webshop.
 5. De consument/klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan 123Kamagra.com FF1 LLC mede te delen.
 6. Indien de consument/klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de consument/klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De consument/klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument/klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien 123Kamagra.com FF1 LLC besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is consument/klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 Artikel 9- Prijsstijgingen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan 123Kamagra.com FF1 LLC producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar 123Kamagra.com FF1 LLC geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien 123Kamagra.com FF1 LLC dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument/klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk  en zetfouten is 123Kamagra.com FF1 LLC niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 Artikel 10 – Levering en uitvoering van jouw bestelling

 1. 123Kamagra.com FF1 LLC zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument/klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument/klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument/klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument/klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument/klant heeft geen recht op een schadevergoeding
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument/klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument/klant geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal 123Kamagra.com FF1 LLC het bedrag dat de consument/klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal 123Kamagra.com FF1 LLC zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van 123Kamagra.com FF1 LLC.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 123Kamagra.com FF1 LLC tot het moment van bezorging aan de consument/klant of een vooraf aangewezen en aan 123Kamagra.com FF1 LLC bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 Artikel 11- Transacties Duur, opzegging en verlenging van de koopovereenkomst

Opzegging:

 1. De consument/klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen afspraken en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument/klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen afspraken en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument/klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als 123Kamagra.com FF1 LLC voor zichzelf heeft bedongen.

 Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument/klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument/klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument/klant  na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 Artikel 12- Betalingen aan 123Kamagra.com

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument/klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument/klant  de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument/klant  heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 123Kamagra.com FF1 LLC te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument/klant heeft 123Kamagra.com FF1 LLC behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument/klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 Artikel 13- Onderzoek 123Kamagra.com erectiepillen en research chemicals

 1. Consument/klant heeft de verplichting te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de consument/klant de klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, gemotiveerd te melden aan 123Kamagra.com FF1 LLC via media@123Kamagra.com
 2. Bij 123Kamagra.com FF1 LLC ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 123Kamagra.com FF1 LLC binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een indicatie wanneer de consument/klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Terugbetalingen aan consument/klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 4. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan 123Kamagra.com FF1 LLC te wijten is, zal 123Kamagra.com FF1 LLC na een verzoek daartoe van consument/klant, het ontbrekende producten nasturen dan wel de resterende order annuleren.

De FF1 L.LC groep beheerd 123Kamagra.com Artikel 14 definieert de gebruikstoepassingen voor NPS producten die worden verkocht in Nederland waar deze de legale status genieten. 

Artikel 14- Research Chemical gebruiksvoorschriften & extra toevoegingen(NPS) 

 1. Consument/klant van producten dient de veiligheidsvoorschriften en instructies van 123Kamagra.com FF1 LLC op te volgen en de waarschuwingen in acht te nemen.
 1. Consument/klant dient het product niet te gebruiken voor consumptie en/of huishoudelijk gebruik en producten dienen te allen tijde buiten het bereik van kinderen en dieren en mensen die minder toerekeningsvatbaar zijn te worden gehouden.
 2. De NPS producten die wij verkopen zijn allen legaal in Nederland. Wij verkopen niet aan landen waar deze stoffen verboden zijn. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
 3. Indien er een pakket niet aankomt omdat deze wordt tegengehouden bij de grens dan is dit uw verantwoording. Nogmaals check eerst op de website van uw land of NPS stoffen legaal zijn.
 4. de FF1 LLC group USA heeft door de legale status van sommige producten in respectievelijk USA, Frankrijk en Duitsland een aparte dependance in Nederland opgericht. 
 5. De FF1 LLC group USA is op geen enkele manier verantwoordelijk voor Eurochem.ro welke gevestigd is in Nederland: Kosmonaut 31-54, 3824 MK Amersfoort 

dit is geen bezoekadres!

Artikel 15- Aansprakelijkheid 123Kamagra.com

 1. De consument/klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. 123Kamagra.com FF1 LLC is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien consument/klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 4 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is 123Kamagra.com FF1 LLC nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
 3. 123Kamagra.com FF1 LLC is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van 123Kamagra.com FF1 LLC, verleent de consument/klant de bevoegdheid aan 123Kamagra.com FF1 LLC om, als een door 123Kamagra.com FF1 LLC ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de consument/klant te aanvaarden.
 4. 123Kamagra.com FF1 LLC is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. 123Kamagra.com FF1 LLC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten op de Website.
 6. 123Kamagra.com FF1 LLC is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 7. De consument/klant vrijwaart 123Kamagra.com FF1 LLC voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten of verkochte producten.
 8. De producten van 123Kamagra.com FF1 LLC zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor consumptie of gebruik op enige andere manier dan voor onderzoeksdoeleinden. De producten mogen nooit gebruikt worden in combinatie met alcohol, drugs of andere verdovende middelen. 123Kamagra.com FF1 LLC is niet aansprakelijk indien consument/klant de producten op een andere manier gebruikt en hierdoor schade ontstaat.
 9. Indien 123Kamagra.com FF1 LLC aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de consument/klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van 123Kamagra.com FF1 LLC met betrekking tot haar Diensten.
 10. De aansprakelijkheid van 123Kamagra.com FF1 LLC is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien 123Kamagra.com FF1 LLC niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door consument/klant betaalde bedrag.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van 123Kamagra.com FF1 LLC.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 Artikel 16- Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van 123Kamagra.com FF1 LLC, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van 123Kamagra.com FF1 LLC zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van 123Kamagra.com FF1 LLC, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal 123Kamagra.com FF1 LLC overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die 123Kamagra.com FF1 LLC heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 Artikel 17- Klachten over 123Kamagra.com

 1. Indien Consument/klant  een klacht heeft dient Consument/klant  dit schriftelijk te zenden aan consumer@123Kamagra.com of telefonisch te melden via WhatsApp op +31 6 332 36 233.
 2. 123Kamagra.com FF1 LLC beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 123Kamagra.com FF1 LLC, nadat de consument/klant de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij 123Kamagra.com FF1 LLC ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 123Kamagra.com FF1 LLC binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 Artikel 18- Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen 123Kamagra.com FF1 LLC en de consument/klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument/klant  woonachtig is in het buitenland.